1. PAMATAS KONCEPTI

1.1. Personas dati - jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu), kas tieši vai netieši, jo īpaši izmantojot identifikatoru vai vienu vai vairākus šīs fiziskās personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmes;

1.2. Datu pārzinis - Korifejus UAB / Korifejus.lt;

1.3. Datu subjekts - klients vai tīmekļa vietnes apmeklētājs, kura personas datus apstrādā datu pārzinis vai datu apstrādātājs e-komercijas, pieprasījumu administrēšanas, tiešā mārketinga vai lojalitātes programmas administrēšanas nolūkos;

1.4. Tīmekļa vietne - uzņēmuma tīmekļa vietne, kas ir pieejama adresē/vietnē www.korifejus.lt, kurā ir norādīti sniegtie pakalpojumi.

1.5. Tiešais mārketings ir preču vai pakalpojumu piedāvāšana privātpersonām pa pastu, pa tālruni vai citiem tiešiem līdzekļiem un/vai viņu viedokļa pieprasīšana par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

1.6. Sīkfails ir neliels fails, kas sastāv no burtiem un cipariem un tiek nosūtīts uz ierīci katrai personai, kura apmeklē korifejos.lt. Sīkfails palīdz atšķirt jūs no citiem vietnes lietotājiem.

1.7. Konts - klienta reģistrācijas korifejos.lt rezultāts, kas izveido kontu, kurā tiek glabāti viņa personas dati un pasūtījumu vēsture.

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Šajā politikā ir ietverti galvenie noteikumi par personas datu vākšanu, glabāšanu un apstrādi.

2.2. Šī privātuma politika ir atrodama tīmekļa vietnē www.korifejus.lt.

3. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PRINCIPI

3.1. Jūsu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godīgi un pārredzami (likumības, godīguma un pārredzamības princips);

3.2. Jūsu personas dati tiek vākti noteiktiem, skaidri definētiem un leģitīmiem nolūkiem un netiek tālāk apstrādāti nolūkiem, kas nav saderīgi ar nolūkiem, kuri tika noteikti pirms personas datu vākšanas (mērķa ierobežojuma princips);

3.3. Apstrādātie jūsu personas dati ir adekvāti, piemēroti un nepieciešami tikai tiem nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti (datu apjoma samazināšanas princips);

3.4. Jūsu apstrādātie personas dati ir precīzi un vajadzības gadījumā atjaunināti (precizitātes princips);

3.5. Jūsu personas dati tiek glabāti tādā veidā, lai datu subjektu identitāti varētu noteikt ne ilgāk, nekā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādos personas dati tiek apstrādāti (glabāšanas ilguma ierobežošanas princips);

3.6. Jūsu personas dati tiek apstrādāti tā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, piemērojot piemērotus tehniskus vai organizatoriskus pasākumus, tostarp aizsardzību pret nesankcionētu vai nelikumīgu datu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

4. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

4.1. Iepazīstieties ar saviem personas datiem un to apstrādi:

4.1.1. datu subjektam ir tiesības iepazīties ar viņa apstrādātajiem datiem, apstrādes nolūkiem, glabāšanas termiņu, savām tiesībām, informāciju vai automatizētas lēmumu pieņemšanas, tostarp profilēšanas, izmantošanu un tās loģisko pamatojumu;

4.1.2. visi datu saņēmēji vai to kategorijas, kuriem dati jau ir vai tiks izpausti, ir jāatklāj datu subjektam;

4.1.3. rakstiski un bez maksas sniegt apstrādātos datus datu subjektam. Atsevišķos gadījumos (ja datu subjekts nepārprotami ļaunprātīgi, nepamatoti vai nesamērīgi izmanto savas tiesības, atkārtoti iesniedz informācijas, izrakstu, dokumentu pieprasījumus to atkārtota satura dēļ) šāda informācijas un datu sniegšana datu subjektam var būt par maksu, t. i., t. i., datu pārzinis var iekasēt samērīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām, kas saistītas ar pieprasītās informācijas vai paziņojumu, vai darbību sniegšanu; vai var atteikties rīkoties pēc pieprasījuma. Datu pārzinim ir pienākums pierādīt, ka pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai nesamērīgs;

4.1.4. sniegt informāciju plaši izmantotā elektroniskā formā, ja vien nav pieprasīts citādi.

4.2. Pieprasīt savu personas datu labošanu:

4.2.1. datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai datu pārzinis bez nepamatotas kavēšanās izlabo ar viņu saistītos neprecīzos personas datus. 4.2.2. Ņemot vērā nolūkus, kādiem dati tika apstrādāti, datu subjektam ir tiesības pieprasīt nepilnīgu personas datu papildināšanu, iesniedzot papildu pieprasījumu;

4.2.2. datu pārzinis paziņo katram saņēmējam, kuram ir izpausti personas dati, par jebkādu personas datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, izņemot gadījumus, kad to nav iespējams izdarīt vai tas prasītu nesamērīgas pūles. Pēc datu subjekta pieprasījuma datu pārzinis informē datu subjektu par šiem datu saņēmējiem;

4.3. nepiekrist savu personas datu apstrādei:

4.3.1. datu subjektam ir tiesības ar viņa konkrēto gadījumu saistītu iemeslu dēļ jebkurā laikā iebilst pret ar viņu saistīto personas datu apstrādi, tostarp profilēšanu. Datu pārzinis vairs neapstrādā personas datus, izņemot gadījumus, kad datu pārzinis pierāda, ka dati tiek apstrādāti leģitīmu iemeslu dēļ, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības;

4.3.2. ja personas dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkos, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret to, ka ar viņu saistītie personas dati tiek apstrādāti šādas tirgvedības nolūkos, tostarp profilēšanas nolūkos, ciktāl tas ir saistīts ar šādu tiešo tirgvedību;

4.3.3. datu subjekts tiek skaidri informēts par tiesībām iebilst ne vēlāk kā pirmajā saziņā ar datu subjektu, un šī informācija tiek sniegta skaidri un atsevišķi no visas pārējās informācijas.

4.4. Pieprasīt datu dzēšanu ("Tiesības tikt aizmirstam"):

4.4.1. datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai datu pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu ar viņu saistītos personas datus, un datu pārzinim ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās dzēst personas datus, ja to var pamatot ar kādu no šādiem iemesliem:

4.4.2. ja personas dati vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

4.4.3. ja personas datu subjekts atsauc piekrišanu un datu apstrādei nav cita juridiska pamata;

4.4.4.4. ja personas datu subjekts nepiekrīt datu apstrādei un datu apstrādei nav sevišķi svarīgu juridisku iemeslu;

4.4.5. ja personas dati apstrādāti nelikumīgi;

4.4.6. ja personas dati ir jādzēš sakarā ar datu pārzinim uzlikto juridisko pienākumu;

4.4.7. ja personas dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu;

4.4.8. ja datu pārzinis ir publiskojis personas datus un personas dati ir jāizdzēš, datu pārzinis, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un īstenošanas izmaksas, veic saprātīgus pasākumus, tostarp ar tehniskiem līdzekļiem, lai informētu datu pārziņus, kas apstrādā datus, ka datu subjekts ir pieprasījis, lai šie datu pārziņi dzēstu visas atsauces uz šiem personas datiem vai to kopijas vai dublikātus;

4.4.9. ja personas dati vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti, un ja personas datu subjekts atsauc piekrišanu un nav cita juridiska pamata datu apstrādei, tas nav piemērojams, ja datu apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību; lai izpildītu noteiktu juridisku pienākumu, kas prasa datu apstrādi, vai lai veiktu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai lai izpildītu valsts iestādes funkcijas, kas uzticētas datu pārzinim; sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā; arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos; lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

4.5. Tiesības uz datu pārnesamību:

4.5.1. datu subjektam ir tiesības saņemt ar viņu saistītos personas datus, ko viņš ir sniedzis datu pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un datorlasāmā formātā, un ir tiesības šos datus pārsūtīt citam datu pārzinim, un datu pārzinis, kuram personas dati ir sniegti, nedrīkst to kavēt, ja:

4.5.2. datu apstrādes pamatā ir piekrišana vai līgums;

4.5.3. dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem.

4.5.4. īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību, datu subjektam ir tiesības uz to, lai viens datu pārzinis personas datus tieši pārsūtītu citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

4.5.5. šīs tiesības tiek īstenotas, neskarot tiesības pieprasīt dzēšanu ("tiesības tikt aizmirstam").

4.5.6. tiesības uz datu pārnesamību nedrīkst negatīvi ietekmēt citu personu tiesības un brīvības.

4.6. Tiesības ierobežot personas datu apstrādi:

4.6.1. datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai datu pārzinis ierobežo datu apstrādi, ja ir piemērojams kāds no šādiem gadījumiem:

4.6.2. personas datu subjekts apstrīd datu precizitāti tik ilgi, kamēr datu pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;

4.6.3. personas datu apstrāde ir nelikumīga un datu subjekts nepiekrīt datu dzēšanai, bet pieprasa ierobežot to izmantošanu;

4.6.4. datu pārzinim personas dati vairs nav vajadzīgi apstrādes nolūkiem, bet datu subjektam tie ir vajadzīgi, lai izvirzītu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības; vai

4.6.5. datu subjekts ir iebildis pret datu apstrādi, līdz tiek pārbaudīts, vai datu pārziņa likumīgie iemesli ir svarīgāki par datu subjekta likumīgajiem iemesliem.

4.6.6. ja datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar iepriekš minētajiem punktiem, šādus personas datus drīkst apstrādāt, izņemot glabāšanu, tikai ar datu subjekta piekrišanu vai lai izvirzītu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai dalībvalsts sabiedrības interešu dēļ;

4.6.7. datu subjekts, kurš ir sasniedzis datu apstrādes ierobežojumu saskaņā ar iepriekš minētajiem punktiem, tiek informēts no datu pārziņa puses pirms datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas.