1. PERUSKÄSITTEET

1.1. Henkilötiedot - kaikki tiedot tunnistetusta tai tunnistettavissa olevasta luonnollisesta henkilöstä (rekisteröidystä) suoraan tai epäsuorasti, erityisesti tunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen identiteetin merkin perusteella;

1.2. Rekisterinpitäjä - Korifejus UAB / Korifejus.lt;

1.3. Rekisteröity - asiakas tai verkkosivuston kävijä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä käsittelee sähköistä kaupankäyntiä, kyselyjen hallinnointia, suoramarkkinointia tai kanta-asiakasohjelmien hallinnointia varten;

1.4. Verkkosivusto - yrityksen verkkosivusto, joka on saatavilla osoitteessa/osoitteessa www.korifejus.lt ja joka sisältää tarjotut palvelut.

1.5. Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan tavaroiden tai palvelujen tarjoamista yksityishenkilöille postitse, puhelimitse tai muulla suoralla tavalla ja/tai mielipiteiden pyytämistä tarjotuista tavaroista tai palveluista.

1.6. Eväste on pieni kirjaimista ja numeroista koostuva tiedosto, joka lähetetään jokaisen korifejos.lt-sivustolla vierailevan henkilön laitteeseen. Eväste auttaa erottamaan sinut muista verkkosivuston käyttäjistä.

1.7. Tili - asiakkaan korifejos.lt-sivustolle rekisteröitymisen tulos, joka luo tilin, jolle tallennetaan asiakkaan henkilötiedot ja tilaushistoria.

2. YLEISET SÄÄNNÖKSET

2.1. Toimintapolitiikka sisältää henkilötietojen keräämistä, tallentamista ja käsittelyä koskevat keskeiset määräykset.

2.2. Tämä tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa www.korifejus.lt.

3. HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAT PERIAATTEET

3.1. Henkilötietojasi käsitellään laillisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti (laillisuuden, oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden periaate);

3.2. Henkilötietojasi kerätään vakiintuneita, selkeästi määriteltyjä ja laillisia tarkoituksia varten, eikä niitä käsitellä edelleen tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteensopivia niiden tarkoitusten kanssa, jotka vahvistettiin ennen henkilötietojen keräämistä (käyttötarkoituksen rajoittamisen periaate);

3.3. Käsitellyt henkilötietosi ovat riittäviä, asianmukaisia ja ainoastaan tarpeellisia niiden tarkoitusten saavuttamiseksi, joita varten niitä käsitellään (tietojen määrän vähentämisen periaate);

3.4. Käsitellyt henkilötietosi ovat täsmällisiä ja niitä päivitetään tarvittaessa (tarkkuusperiaate);

3.5. Henkilötietojasi säilytetään sellaisessa muodossa, että rekisteröityjen henkilöllisyys voidaan selvittää vain niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta (säilytysajan rajoittamisen periaate);

3.6. Henkilötietojasi käsitellään siten, että henkilötietojen riittävä turvallisuus varmistetaan soveltamalla asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimenpiteitä, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta tai laittomalta tietojenkäsittelyltä ja vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta (eheyden ja luottamuksellisuuden periaate).

4. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

4.1. Tutustu henkilötietoihisi ja niiden käsittelyyn:

4.1.1. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua käsittelemiinsä tietoihin, käsittelyn tarkoituksiin, säilytysaikaan, oikeuksiinsa, tietoihin tai automatisoidun päätöksenteon käyttöön, mukaan lukien profilointi ja sen loogiset perustelut;

4.1.2. Rekisteröidylle on ilmoitettava kaikki tietojen vastaanottajat tai niiden luokat, joille tietoja on jo luovutettu tai tullaan luovuttamaan;

4.1.3. toimitettava käsitellyt tiedot rekisteröidylle kirjallisesti ja maksutta. Tietyissä tapauksissa (kun rekisteröity selvästi käyttää oikeuksiaan väärin, kohtuuttomasti tai suhteettomasti, esittää toistuvasti tieto-, ote- tai asiakirjapyyntöjä niiden toistuvan sisällön vuoksi) tietojen ja tietojen toimittaminen rekisteröidylle voi olla maksullista, eli rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen maksun, joka perustuu pyydettyjen tietojen tai ilmoitusten toimittamisesta tai toimista aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin; tai se voi kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä. Rekisterinpitäjällä on todistustaakka siitä, että pyyntö on ilmeisen perusteeton tai suhteeton;

4.1.4. toimitettava tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ellei toisin pyydetä.

4.2. Pyydä henkilötietojesi korjaamista:

4.2.1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Ottaen huomioon tietojen käsittelyn tarkoitukset rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että puutteellisia henkilötietoja täydennetään esittämällä lisäpyyntö;

4.2.2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, henkilötietojen oikaisemisesta, poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta, paitsi jos se on mahdotonta tai vaatisi kohtuuttomia ponnistuksia. Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidyn pyynnöstä rekisteröidylle nämä tietojen vastaanottajat;

4.3. Ei suostu henkilötietojensa käsittelyyn:

4.3.1. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mukaan lukien profilointi, milloin tahansa omaan tapaukseensa liittyvistä syistä. Rekisterinpitäjä ei enää käsittele henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä osoittaa, että tietoja käsitellään oikeutetuista syistä, jotka syrjäyttävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai oikeusvaateiden esittämistä, täytäntöönpanoa tai puolustamista varten;

4.3.2. Kun henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointi, siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin;

4.3.3. rekisteröidylle ilmoitetaan selkeästi vastustamisoikeudesta viimeistään silloin, kun häneen otetaan ensimmäisen kerran yhteyttä, ja tämä tieto annetaan selkeästi ja erillään kaikesta muusta tiedosta.

4.4. Pyydä tietojen poistamista ("oikeus tulla unohdetuksi"):

4.4.1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä poistaa häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjä on velvollinen poistamaan henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos se voidaan perustella jollakin seuraavista syistä:

4.4.2. kun henkilötietoja ei enää tarvita niiden tarkoitusten saavuttamiseksi, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;

4.4.3. kun henkilötietojen kohde peruuttaa suostumuksensa eikä tietojen käsittelylle ole muuta oikeusperustaa;

4.4.4. kun henkilötietojen kohde ei hyväksy tietojen käsittelyä eikä tietojen käsittelylle ole pakottavia oikeudellisia syitä;

4.4.5. kun henkilötietoja on käsitelty laittomasti;

4.4.6. kun henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjälle asetetun oikeudellisen velvoitteen vuoksi;

4.4.7. kun henkilötietoja on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä;

4.4.8. Kun rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot ja hänen on poistettava henkilötiedot, rekisterinpitäjä toteuttaa käytettävissä olevat tekniikat ja toteutuskustannukset huomioon ottaen kohtuulliset toimenpiteet, tekniset keinot mukaan lukien, ilmoittaakseen tietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on pyytänyt, että nämä rekisterinpitäjät poistavat kaikki viittaukset kyseisiin henkilötietoihin tai niiden kopioihin tai kaksoiskappaleisiin;

4.4.9. kun henkilötietoja ei enää tarvita niiden tarkoitusten saavuttamiseksi, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, ja kun henkilötietojen kohde peruuttaa suostumuksensa eikä tietojenkäsittelylle ole muuta oikeusperustaa, sitä ei sovelleta, jos tietojenkäsittely on tarpeen sananvapautta ja tiedonsaantioikeutta koskevan oikeuden käyttämiseksi; tietojen käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle osoitettujen viranomaistehtävien hoitamiseksi; kansanterveyteen liittyvästä yleisestä edusta; yleistä etua koskevista arkistointitarkoituksista, tieteellisistä tai historiallisista tutkimustarkoituksista tai tilastollisista syistä; oikeudellisten vaateiden esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

4.5. Oikeus tietojen siirrettävyyteen:

4.5.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja tietokoneella luettavassa muodossa, ja hänellä on oikeus toimittaa kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, ja rekisterinpitäjä, jolle henkilötiedot on toimitettu, ei saa estää tätä, kun:

4.5.2. tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen;

4.5.3. Tietoja käsitellään automatisoidusti.

4.5.4. Käyttämällä oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

4.5.5. Tätä oikeutta käytetään rajoittamatta oikeutta vaatia tietojen poistamista ("oikeus tulla unohdetuksi").

4.5.6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen ei saa vaikuttaa kielteisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

4.6. Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä:

4.6.1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan tietojenkäsittelyä, kun jokin seuraavista tapauksista on voimassa:

4.6.2. rekisteröity kiistää tietojen oikeellisuuden sellaisen ajanjakson ajan, jonka aikana rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden;

4.6.3 henkilötietojen käsittely on lainvastaista eikä rekisteröity suostu tietojen poistamiseen vaan pyytää sen sijaan rajoittamaan niiden käyttöä;

4.6.4 rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelytarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisten vaateiden esittämistä, täyttämistä tai puolustamista varten; tai

4.6.5. rekisteröity on vastustanut tietojen käsittelyä, kunnes on tarkistettu, ovatko rekisterinpitäjän oikeutetut syyt etusijalla rekisteröidyn oikeuksiin nähden.

4.6.6. Kun tietojenkäsittelyä rajoitetaan edellä lueteltujen kohtien mukaisesti, henkilötietoja voidaan käsitellä tallennusta lukuun ottamatta ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, täytäntöönpanemiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai jäsenvaltion yleisen edun vuoksi;

4.6.7. Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle, joka on saavuttanut tietojenkäsittelyn rajoittamisen edellä mainittujen kohtien mukaisesti, ennen kuin tietojenkäsittelyn rajoitus poistetaan.