1. PÕHIMÕISTED

1.1. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta otseselt või kaudselt, eelkõige identifikaatori abil või ühe või mitme selle füüsilise isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või füüsilise isiku tunnuste kaudu. sotsiaalne identiteet;

1.2. Andmete vastutav töötleja – Korifejus UAB / Korifejus.lt;

1.3. Andmesubjekt – klient või veebilehe külastaja, kelle isikuandmeid töötleb vastutav töötleja või andmetöötleja e-kaubanduse, päringute haldamise, otseturunduse või lojaalsusprogrammi haldamise eesmärgil;

1.4. Veebileht – ettevõtte veebileht, mis on juurdepääsetav aadressil/aadressil www.korifejus.lt, mis sisaldab pakutavaid teenuseid.

1.5. Otseturundus on kaupade või teenuste pakkumine üksikisikutele posti, telefoni või muul otsesel teel ja/või nende arvamuse küsimine pakutavate kaupade või teenuste kohta.

1.6. Küpsis on väike tähtedest ja numbritest koosnev fail, mis saadetakse iga korifejos.lt külastava inimese seadmesse. Küpsis aitab teid teistest veebisaidi kasutajatest eristada.

1.7. Konto – kliendi aadressil korifejos.lt registreerimise tulemus, mis loob konto, mis salvestab tema isikuandmeid ja tellimuste ajalugu.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Poliitika sisaldab isikuandmete kogumise, säilitamise ja töötlemise põhisätteid.

2.2. Selle privaatsuspoliitika leiate veebisaidilt www.korifejus.lt.

3. ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTTED

3.1. Teie isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt (seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte);

3.2. Teie isikuandmeid kogutakse kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja legitiimsetel eesmärkidel ning neid ei töödelda edasi eesmärkidel, mis ei sobi kokku enne isikuandmete kogumist kehtestatud eesmärkidega (eesmärgi piiramise põhimõte);

3.3. Teie töödeldavad isikuandmed on adekvaatsed, kohased ja vajalikud üksnes nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks (andmete hulga vähendamise põhimõte);

3.4. Teie töödeldavad isikuandmed on täpsed ja neid uuendatakse vajadusel (täpsuse põhimõte);

3.5. Teie isikuandmeid hoitakse sellisel kujul, et andmesubjektide isikut ei ole võimalik kindlaks teha kauem, kui on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks (säilitamise kestuse piiramise põhimõte);

3.6. Teie isikuandmeid töödeldakse selliselt, et asjakohaste tehniliste või korralduslike meetmete rakendamisega on tagatud isikuandmete piisav turvalisus, sealhulgas kaitse volitamata või ebaseadusliku andmetöötluse ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustamise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

4. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

4.1. Tutvuge oma isikuandmete ja sellega, kuidas neid käsitletakse:

4.1.1. andmesubjektil on õigus tutvuda tema poolt töödeldavate andmete, töötlemise eesmärkide, säilitamisperioodi, oma õiguste, teabe või automatiseeritud otsuste tegemise, sealhulgas profiilide koostamise ja selle loogilise põhjendusega;

4.1.2. andmesubjektile tuleb avalikustada kõik andmesaajad või nende kategooriad, kellele andmeid on juba avaldatud või avalikustatakse;

4.1.3. andma töödeldavad andmed andmesubjektile kirjalikult ja tasuta. Teatud juhtudel (kui andmesubjekt kuritarvitab selgelt oma õigusi, põhjendamatult või ebaproportsionaalselt, esitab korduvalt teabenõudeid, väljavõtteid, dokumente nende korduva sisu tõttu) võidakse andmesubjektile sellise teabe ja andmete esitamise eest tasuda, st andmete esitamine. vastutav töötleja võib nõuda mõistlikku tasu, mis põhineb nõutud teabe või teatiste edastamise või nõutud toimingute halduskuludel; või võib keelduda taotlusele vastamast. Vastutaval töötlejal lasub kohustus tõendada, et taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või ebaproportsionaalne;

4.1.4. esitama teavet üldkasutataval elektroonilisel kujul, kui ei nõuta teisiti.

4.2. Taotlege oma isikuandmete parandamist:

4.2.1. andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt temaga seotud ebaõigete isikuandmete põhjendamatu viivituseta parandamist. Arvestades andmete töötlemise eesmärke, on andmesubjektil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist täiendava taotluse esitamisega;

4.2.2. vastutav töötleja teavitab igat vastuvõtjat, kellele isikuandmeid on avaldatud, igast isikuandmete parandamisest, kustutamisest või töötlemise piiramisest, välja arvatud juhul, kui see on võimatu või nõuaks ebaproportsionaalselt suuri jõupingutusi. Andmesubjekti taotlusel teavitab vastutav töötleja andmesubjekti nendest andmesaajatest;

4.3. Ärge nõustuge tema isikuandmete töötlemisega:

4.3.1. andmesubjektil on õigus tema konkreetse juhtumiga seotud põhjustel igal ajal esitada vastuväiteid temaga seotud isikuandmete töötlemisele, sealhulgas profiilide koostamisele. Vastutav töötleja ei töötle enam isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab, et andmeid töödeldakse õigustatud põhjustel, mis on ülimuslikud andmesubjekti huvidest, õigustest ja vabadustest, või õigusnõuete esitamise, täitmise või kaitsmise eesmärgil. ;

4.3.2. kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on andmesubjektil õigus igal ajal esitada vastuväiteid temaga seotud isikuandmete töötlemisele sellise turunduse, sealhulgas profiilide koostamise eesmärgil, kuivõrd ta on sellise otseturundusega seotud. ;

4.3.3. andmesubjekti teavitatakse selgelt vastuväidete esitamise õigusest hiljemalt esimesel kontaktil andmesubjektiga ning see teave esitatakse selgelt ja muust teabest eraldi.

4.4. Taotle andmete kustutamist (“Õigus olla unustatud”):

4.4.1. andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt temaga seotud isikuandmete põhjendamatu viivituseta kustutamist ning vastutav andmesubjekt on kohustatud isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutama, kui see on õigustatud ühel järgmistest põhjustest:

4.4.2. kui isikuandmed ei ole enam vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi;

4.4.3. kui isikuandmete subjekt võtab nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus;

4.4.4. kui isikuandmete subjekt ei nõustu andmete töötlemisega ja andmete töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õiguslikke põhjusi;

4.4.5. kui isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult;

4.4.6. millal tuleb isikuandmed vastutavale töötlejale pandud juriidilise kohustuse tõttu kustutada;

4.4.7. millal isikuandmeid koguti infoühiskonna teenuste pakkumise raames;

4.4.8. kui vastutav töötleja on isikuandmed avalikustanud ja peab isikuandmed kustutama, võtab vastutav töötleja olemasolevaid tehnoloogiaid ja rakenduskulusid arvesse võttes mõistlikke samme, sealhulgas tehnilisi vahendeid, et teavitada andmeid töötlevaid andmetöötlejaid sellest, et andmesubjektil on nõudis, et vastutavad andmetöötlejad kustutaksid kõik viited nendele isikuandmetele või nende koopiad või duplikaadid;

4.4.9. kui isikuandmed ei ole enam vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi, ja kui isikuandmete subjekt võtab nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus, ei kohaldata seda, kui andmete töötlemine on vajalik õigus sõna- ja teabevabadusele; kehtestatud seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, mis nõuab andmete töötlemist, või avalikes huvides täidetava ülesande täitmiseks või vastutavale töötlejale pandud avaliku võimu ülesannete täitmiseks; avaliku huvi põhjustel rahvatervise valdkonnas; avalikes huvides arhiveerimiseks, teadusliku või ajaloolise uurimistöö või statistika eesmärgil; juriidiliste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

4.5. Õigus andmete teisaldatavusele:

4.5.1. andmesubjektil on õigus saada temaga seotud isikuandmeid, mille ta on andmetöötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas ja arvutiloetavas vormingus ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ning andmed. vastutav töötleja, kellele isikuandmed on edastatud, ei tohi seda takistada, kui:

4.5.2. andmetöötlus põhineb nõusolekul või lepingul;

4.5.3. andmeid töödeldakse automatiseeritud vahenditega.

4.5.4. Andmesubjektil on andmete teisaldatavuse õigust kasutades õigus lasta isikuandmeid ühelt vastutavalt töötlejalt teisele edastada, kui see on tehniliselt võimalik.

4.5.5. seda õigust kasutatakse, ilma et see piiraks õigust nõuda kustutamist (“õigus olla unustatud”).

4.5.6. õigus andmete teisaldamisele ei tohi avaldada negatiivset mõju teiste õigustele ja vabadustele.

4.6. Õigus piirata isikuandmete töötlemist:

4.6.1. andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt andmetöötluse piiramist, kui esineb üks järgmistest juhtudest:

4.6.2. isikuandmete subjekt vaidlustab andmete õigsuse sellise perioodi jooksul, mille jooksul vastutav töötleja saab kontrollida isikuandmete õigsust;

4.6.3. isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja andmesubjekt ei nõustu andmete kustutamisega ning taotleb selle asemel nende kasutamise piiramist;

4.6.4. vastutav töötleja ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärgil, kuid andmesubjekt vajab neid õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks; või

4.6.5. andmesubjekt on esitanud andmete töötlemisele vastuväite seni, kuni on kontrollitud, kas vastutava töötleja õigustatud põhjused on ülimuslikud andmesubjekti omade suhtes.

4.6.6. kui andmete töötlemist piiratakse vastavalt ülaltoodud punktidele, võib selliseid isikuandmeid, välja arvatud säilitamine, töödelda ainult andmesubjekti nõusolekul või õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks või isiku õiguste kaitsmiseks. muu füüsiline või juriidiline isik või liikmesriigi avalike huvide tõttu;

4.6.7. Andmesubjekti, kes on saavutanud andmete töötlemise piirangu vastavalt eelnimetatud punktidele, teavitab vastutav töötleja enne andmetöötluspiirangu tühistamist.